A Telecom-Fort Kft. adatkezelési tájékoztatója

 

amelyben tájékoztatjuk Önt az EU természetes személyeknek a személyes adatai kezelésére vonatkozó védelméről, és az ilyen típusú adatok szabad áramlásáról a GDPR = Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

 

1. Adatkezelés során követett alapelvek:

 

a) az Ön személyes adatait törvényes és tisztességes eszközökkel, az Ön számára átlátható módon kezeljük


b) személyes adatokat csak előre meghatározott célból, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük


c) az általunk kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából relevánsak, az érintettek vonatkozásában csak a szükségesre korlátozódnak
 

d) társaságunk minden célravezető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok a GDPR rendeletnek megfelelően legyenek nyilvántartva, amely adatok aktualizálására az adatkezelési tájékoztató Ön általi elfogadásakor biztosítunk lehetőséget.
 

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges időtartamban legyen azonosítható
 

f) az adatokat a technika mindenkori állásának megfelelő hatékony intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, sérülés és megsemmisülés ellen.
 

2. Az adatkezelések célja és jogalapja

 

Az adatkezelés célja, hogy:

- távközlési tervezés és kivitelezés érdekében (munkavégzés, munkaterületre való bejutás, egyeztetés)
- munkavállalás vonatkozásában (álláshirdetésre való jelentkezéskor a megadott adatokat a GDPR előírásai szerint kezeljük, amennyiben a munkavállalás nem jön létre a megadott adatokat haladéktalanul töröljük)

 

felvehessük és tarthassuk Önnel a kapcsolatot, akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül. Személyes adatainak kezelése jogos és szerződéseinkben rögzített közös érdekünk érvényesítéséhez szükséges, az Ön hozzájárulása alapján. Adatait csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk.
 

Az általunk gyűjtött személyes adatok tartalma:

- név, beosztás
- cégnév, részleg, fizikai és postai cím,
- e-mailcím, telefon-, mobiltelefon és faxszám
- szerződés típusú dokumentumok
 

Ezen személyes adatokat Megrendelőnk az Ön szóbeli vagy írásbeli szerződése, megállapodása alapján, azzal egyetértésben bocsátja rendelkezésünkre, hagyja jóvá a Társaságunkkal történő kapcsolattartása során, ezért kérjük, hogy adatai közlésekor, ellenőrzésekor ügyeljen azok helyességére, pontosságára.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását, szerződéses kötelezettségének figyelembevétele mellett, a tcf@telecom-fort.hu címre írva adhatja meg illetve vonhatja vissza. Az adott hozzájárulás visszavonásakor kérelmét rögzítjük, a törlést haladéktalanul megvalósítjuk. Egyidejűleg értesítjük az engedélye visszavonásáról az Ön szerződő partnerét. A törvényes kötelezettségeink esetén azok teljesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonását követően is kezelünk.

Társaságunk által alkalmazott adatfeldolgozók esetében szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A tervezési, kivitelezési, illetve az ezekhez kapcsolódó tevékenységeink során kapcsolattartás, egyeztetés vagy munkavégzés céljából Ön, vagy Megbízója által a tudomásunkra hozott Megrendelői, alvállalkozói, vagy kapcsolattartói személyes adatokat a fentieknek megfelelően kezeljük, és ennek módjáról levelezésünk során tájékoztatást adunk.

3. Az adatok tárolása

Személyes adatait elektronikusan, cégünk szerverén, és bizonyos esetekben papír alapon, jogszabályban meghatározott keretek között tároljuk.

Társaságunk adatkezelésében, adatfeldolgozásában részt vevő munkavállalói előre meghatározott mértékben, titoktartási kötelezettség terhe mellett jogosultak az Ön személyes adatait kezelni.

A személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb eszközökkel védjük. Biztosítjuk az adatok biztonságát, óvjuk azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, fizikai megrongálódástól. Technikai intézkedés keretében a szerverhelyiség csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező kollégák által hozzáférhető. Számítógépes rendszerünk és az azokon tárolt adatok jelszóval, titkosítással valamint vírusirtóval és tűzfallal védettek. A papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.

4. Az adatkezelések időtartama

A személyes adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg. Ha több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor minden esetben a hosszabb megőrzési idő érvényesül.

Ha az adatkezelés olyan szerződés vagy megkötendő szerződés megvalósulásához szükséges, amelyben Ön az egyik szerződő, vagy leendő szerződő fél, akkor az adatokat a szerződés vagy a kapcsolat megszűnése után az általános elévülési ideig kezeljük. Ez a mi szakmai tevékenységi területünkön túlléphet az általános elévülési időként meghatározott perióduson, tekintettel a rendszeres bővítési, átalakítási tevékenységünkre valamint a garanciális és szavatossági kötelezettségeink teljesítésére. A Megrendelőink részéről történő más elvárás felmerülése nélkül, a fent említett periódusban őrzi meg Társaságunk az adatokat.
Bármely esetben, amikor a jogszabály kötelezővé teszi számunkra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idei tároljuk.

 

Ilyen jogszabályi előírás például:
• a számviteli törvény (azaz a 2000. évi C. tv.) az ún. számviteli bizonylatokra (pl. számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, stb.), melyeket 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni, illetve
• az adózás rendjéről szóló törvény (azaz a 2017. évi CL. tv.) az adóügyi bizonylatokra, melyeket az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznünk.
 

5. Az Ön jogai a GDPR szabályozás alapján a Telecom-fort Kft. tevékenységi területén

Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
- kiegészítő tájékoztatást kérhet a Társaság adatkezelési tájékozatójáról, személyes adatainak kezeléséről
- kérheti és kérjük, hogy kérje, személyes adatainak helyesbítését, módosítását, kiegészítését
- kérvényezheti személyes adatainak törlését, összhangban az Ön által a témában kötött szerződéssel
- korlátozhatja személyes adatainak kezelését, összhangban az Ön által a témában kötött szerződéssel
- tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, összhangban az Ön által a témában kötött szerződéssel
- meglévő szerződéséről tájékoztatást adva, panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti szervnél

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t, vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként az Önnel szerződött céggel lépjen kapcsolatba és egyidejűleg tájékoztassa Társaságunkat a tcf@telecom-fort.hu e-mail címen, annak érdekében, hogy felvetését minél gyorsabban és hatékonyabban, együtt rendezhessük.

6. Társaságunknál lévő adatrögzítő eszközök

Az épület és a telephely elektronikus térfigyelő rendszerrel van ellátva, mely az emberi élet, testi épség, illetve a telephely területén lévő jelentős értékek, információk, azaz a cég vagyontárgyainak védelmét szolgálják.

A tehergépjárművekben lévő GPS rendszer logisztikai és vagyonvédelmi céllal került beszerelésre.

Az adatrögzítő eszközök által gyűjtött, jelszóval védett adatok tárolására, kezelésére, valamint a felvételek visszanézésére, megtekintésére kizárólag az arra felhatalmazott munkatársak jogosultak.

7. Adatkezelési tájékoztató módosítása

A Társaság fenntartja a jogot, hogy szerződéses kötelezettségeinek és a törvényi előírások figyelembevételével saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Az esetleges változásokról a honlapra látogatva tájékozódhat.
Amennyiben további információra van szüksége a GDPR vonatkozó rendelkezéseiről, kérem, vegye fel a kapcsolatot Társaságunkkal a tcf@telecom-fort.hu e-mail címen.

Budakeszi, 2018. június 21.